سفیر، استوارنامه خود را تسلیم می کند

سفیر، میکائیل کلور- برشتولد با تسلیم استوارنامه خود به حسن روحانی، رییس جمهوری در تاریخ 11/10/1395 به عنوان نماینده جمهوری فدرال آلمان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد.
در این دیدار، سفیر، میکائیل کلور – برشتولد، بر طیف وسیع روابط تاریخی رو به رشد  آلمان و ایران تاکید و امیدواری خود را نسبت به عمیق تر و تنگاتنگ تر ساختن همکاری ها ابراز نمود. به گفته وی، در کنار روابط اقتصادی تنگاتنگ که به طور سنتی جریان داشته، این جا بیش از هر چیز، زمینه های فرهنگی، علمی و آموزش حرفه ای و نیز فناوری مدرن، دارای اهمیت است. آلمان، مدافع  قاطع توافق اتمی با ایران باقی خواهد ماند و همچنان از اجرای کامل آن پشتیبانی خواهد نمود.  


سفیر، استوارنامه خود را تسلیم می کند

Botschafter Klor-Berchtold