سفیر

Botschafter Klor-Berchtold عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran)

سفیر جمهوری فدرال آلمان در جهموری اسلامی ایران، آقای میکائیل کلور-برشتولد می باشد.

پیام سفیر

زندگی نامه سفیر

زندگی نامه سفیر به زبان انگلیسی