سفیر کلور-برشتولد در گفتگو با نمایندگان مجلس ایران

آقای میکائیل کلور-برشتولد، سفیر آلمان، در تاریخ 20 فروردین، جهت گفتگو در مجلس شورای اسلامی مورد استقبال رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان، آقای حسین امیری خامکانی، قرار گرفت.
در این گفتگو که اعضای دیگری از گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان، از جمله سمیه محمودی، مجید کیانپور، اصغر مسعودی و یحیی کمالی پور، نیز حضور داشتند، نمایندگان مجلس ایران بر وجود آمادگی و علاقه زیاد برای توسعه تبادلات با مجلس فدرال آلمان (بوندس تاگ) نیز تأکید داشتند. Botschafter Michael Klor-Berchtold mit dem Vorsitzenden der Iranisch-Deutschen Freundschaftsgruppe Hossein Amiri Khamkani عکس را بزرگ کنید (© Iranisches Parlament)
اولین گفتگوها در آلمان
گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان از 16 لغایت 20 اسفند 1395 سفری به آلمان داشتند و از جمله توسط رئیس مجلس فدرال آلمان، آقای نوربرت لامرت، مورد استقبال قرار گرفتند. Iranische Abgeordnete Somayyeh Mahmoudi, Majid Kianpour, Botschafter Ali Majedi, Abgeordneter Hossein Amiri Khamkani (Vorsitzender der Iranisch-Deutschen Freundschaftsgruppe), Bundestagspräsident Norbert Lammert, Abgeordnete Ashgar Masoudi, Yayha Kamalipour bei dem ersten Besuch einer Delegation der Iranisch-Deutschen Freundschaftsgruppe des iranischen Parlaments in der Bundesrepublik am vom 6. bis 10. März 2017. عکس را بزرگ کنید (© DBT/Melde)