فرانک والتر اشتاین مایر به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری فدرال آلمان انتخاب شد

Frank-Walter Steinmeier wurde zum 12.Bundespräsidenten gewählt عکس را بزرگ کنید (© Michael Gottschalk/photothek.net)

وزیر امور خارجه سابق جمهوری فدرال آلمان  روز 24 بهمن 1395 از سوی مجمع فدرال در برلین به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری فدرال آلمان برگزیده شد. در دوره اول انتخابات، اشتاین مایر 931 از 1239 رای دارای اعتبار را به دست آورد. بدین ترتیب وی در نخستین دور انتخابات به عنوان بالاترین مقام کشور طبق قانون اساسی، اکثریت قاطع الزامی را به دست آورد. رهبر جدید کشور، 61 سال دارد و در یک سخنرانی پس از انتخابات چنین خواست: «بیایید شجاع باشیم و برای آینده نگرانی نخواهم داشت!»
وی روز 29 اسفند  1395 پس از انجام مراسم سوگند در نشست مشترک  پارلمان آلمان و شورای ایالتی، انجام وظیفه در سمت جدید خود را آغاز خواهد نمود.


فرانک والتر اشتاین مایر، رییس جمهور جدید آلمان

Schloss Bellevue