سفیر کلور-برشتولد در گفتگو با نمایندگان اقلیت های مسیحی ارمنی و آشوری در مجلس شورای اسلامی ایران

Botschafter Klor-Berchtold im Gespräch Jorjik Abramian und Dr. Karen Khanlari, Volksvertreter der in Iran lebenden Armenischen Christen عکس را بزرگ کنید (© ICANA)

سفیر کلور-برشتولد در روز دوشنبه (23 مرداد) با آقای ژرژیک آبرامیان و آقای دکتر کارن خانلری، نمایندگان مسیحیان ارمنی ایران و نیز آقای یوناتن بت کلیا، نماینده مسیحیان آشوری ایران در مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو نمود.
این دیدارها در مجلس شورای اسلامی جهت گفتگو و تبادل اطلاعات در خصوص اقلیت های دینی در ایران صورت گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران توضیحاتی در خصوص روابط جامعه اقلیت های دینی خود و جمهوری اسلامی ایران و نیز ایران باستان و همچنین تصویر مثبتی از زندگی و تأثیرگذاری امروز مسیحیان ارمنی و آشوری ایرانی ارایه نمودند.

در ایران حدود 100 هزار مسیحی ارمنی و 20 الی 25 هزار آشوری زندگی می کنند. پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند: آشوری ها، کلیمیان و زرتشتی ها هرکدام یک نماینده و مسیحیان ارمنی دو نماینده در مجلس دارند.


سفیر کلور-برشتولد در گفتگو با نمایندگان اقلیت های مسیحی ارمنی و آشوری در مجلس شورای اسلامی ایران

Botschafter Klor-Berchtold im Gespräch mit den iranischen Parlamentsabgeordneten der Armenischen und Assyrischen Christen