موقعیت جغرافیایی سفارت

سفارت جمهوری فدرال آلمان در قلب شهر تهران در خیابان فردوسی و در نزدیکی بازار بزرگ تهران واقع شده است.
نشانی دقیق سفارت عبارت است از:

ایران- تهران، خیابان فردوسی، شماره ۳۲۴-۳۲۰

عکس را بزرگ کنید

در صورتی که به وسیله تاکسی به سفارت تشریف می آورید به راننده تاکسی نشانی: خیابان فردوسی- سفارت آلمان، را بدهید و در صورتی که با اتومبیل شخصی هستید، از میدان خمینی (ره) به طرف خیابان فردوسی شمال حرکت نمایید.ساختمان سفارت سمت راست و روبروی بانک ملی مرکزی واقع شده است.

دسترسی به سفارت آلمان با مترو هم امکان پذیر است. شما می بایست ایستگاه امام خمینی یا سعدی پیاده شوید.

موقعیت جغرافیایی سفارت

سفارت المان