وایل، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن ، میهمان تهران

Besuch Ministerpräsident Weil in Teheran عکس را بزرگ کنید (© Deutsche Botschaft Teheran) گفتگوهای رسمی متعددی از جمله با آقایان دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت ، عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی و نیز علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران در برنامه سفر قرار داشت.
در حاشیه این دیدار، قراردادهای همکاری متعددی در حضور وی منعقد گردیدند: یک قرارداد میان دانشگاه فنی براون شوایگ، دانشگاه اوست فالیا و دانشگاه تهران و همچنین قرار داد همکاری دیگری میان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه های هانوفر و گوتینگن.