گزارش های مطبوعاتی نماینده ویژه آلمان در امور حقوق بشر، آقای کریستوف اشترسر

Bärbel Kofler عکس را بزرگ کنید (© Michael Gottschalk/photothek.net )