صدور گواهی انحصار وراثت و تعیین تکلیف ماترک در آلمان

به طور کلی تعیین تکلیف ماترک متوفی در آلمان ( مانند ملک، یا موجودی حساب بانکی و غیره) در اختیار دادگاه صالحه آلمان است و ورثه برای در اختیار گرفتن ماترک مربوطه ملزم به ارائه گواهی انحصار وراثت از دادگاه صالحه در آلمان میباشند .ارائه مصدق ترجمه رسمی گواهی انحصار وراثت صادره توسط محاکم ایران که بر اساس مبانی حقوقی معتبر در ایران انجام گرفته باشد، بدین منظور به تنهائی کافی نمی باشد.

محاکم صالحه در آلمان تنها به تقاضای وارث یا ورثه، اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نمایند. که از جمله پیش شرط های لازم برای آن، تدوین اظهار نامه به قید سوگند توسط متقاضی است که باید بدین منظور، ثبت رسمی تنظیم گردد. در آلمان تنظیم و ثبت این سند را میتوان نزد دادگاه صالحه، مسئول رسیدگی به درخواست صدور انحصار وراثت و یا در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد انجام داد. در ایران میتوان تنظیم و ثبت این سند را در بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران و در حضور کارمند بخش کنسولی مجاز به ثبت اسناد انجام داد. تدوین اظهار نامه به قید سوگند نزد دفاتر رسمی ثبت اسناد ایران در محاکم صالحه مورد قبول قرار نمی گیرد.

جهت آماده سازی و ارائه درخواست صدور برگه انحصار وراثت و ثبت رسمی سند لازم است که در ابتدا داده هائی در باره رابطه خویشاوندی و دارائی متوفی در اختیار گذاشته شود. سپس بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران بر مبنای داده های ارائه شده، پیش نویس مربوطه را آماده کرده وموعدی را برای متقاضی مشخص مینماید تا ثبت سند مربوطه انجام گیرد. لطفاً برای هر گونه اطلاعات بیشتر درباره روند و گردش کار جهت ثبت سند از طریق تلفن یا پست الکترونیک (E-Mail) با سفارت آلمان در تهران (فرم تماس با بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران) تماس حاصل فرمائید.

تنظیم و ثبت سند مربوطه مستلزم پرداخت تعرفه مربوطه توسط متقاضی است. مبلغ تعرفه مربوطه در تناسب با‌ارزش ماترک مشخص میگردد.  درخواست به ثبت رسیده در این مورد به انضمام تصویر مصدق اسناد سجلی مربوطه( در صورتی که اصل سند به فارسی باشد باید ترجمه رسمی آن نیز به تائید سفارت آلمان در تهران رسیده باشد) باید توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی برای دادگاه صالحه در آلمان ارسال گردد.

استنکاف از قبول ارثیه

هر گاه وارث یا ورثه تمایل داشته باشد که از قبول ارثیه و ماترک متعلقه استنکاف ورزد، در این صورت میتواند بر اساس قوانین حقوقی حاکم در آلمان طی شش هفته و در صورتی که محل اقامت وارث یا ورثه خارج از آلمان باشد در مدت شش ماه پس از آگاهی از ارث مربوطه با تنظیم اظهارنامه نزد محاکم صالحه در آلمان از قبول ارثیه و ماترک مربوطه استنکاف ورزد. این اظهارنامه نامه باید پس از تائید رسمی تحویل دادگاه گردد. 

تائید رسمی صحت امضای متقاضی را باجه تائید مدارک سفارت آلمان در تهران انجام میدهد.
لطفاً به هنگام مراجعه به باجه تائید مدارک سفارت آلمان در تهران نامه دادگاه صالحه در آلمان و اظهارنامه استنکاف از قبول ارث و ماترک و گذرنامه خود را بهمراه بیاورید. اظهارنامه باید پس از تائید برای دادگاه صالحه در آلمان ارسال گردد.

کلیه اطلاعات داده شده در این مورد با توجه به شرائط، مقررات، موازین حقوقی رایج و معمول به هنگام تهیه این متن عنوان گردیده . سفارت هیچ نوع مسئولیتی را در صورت تغییر به ویژه پس از تاریخ تنظیم این مطالب، تقبل نخواهد نمود.

تاریخ تنظیم: ۲۱ جون ۲۰۱۰

صدور گواهی انحصار وراثت و تعیین تکلیف ماترک در آلمان