انواع فرم های درخواست و برگه های راهنما در یک نگاه

متولد شدن فرزند در ایران

برگه راهنما - پس از متولد شدن فرزند درایران، چه باید کرد؟ , PDF 157.86k
فرم مربوط به تولد فرزند , MSWORD 48.97k
فرم مربوط به نام فرزند , MSWORD 38.04k

ازدواج و طلاق

درخواست ثبت در دفتر ثبت ازدواج آلمانی , MSWORD 40.48k
برگه راهنما جهت ثبت ازدواج , PDF 105.12k
درخواست تأیید ازدواج خارجی , PDF 51.76k
احوالات شخصیه برای همسر , VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT 16.15k
برگه راهنما جهت ازدواج , PDF 96.59k
درخواست صدور گواهی تجرد , PDF 349.21k

تأیید مدارک 


برگه راهنما جهت تأیید مدارک , PDF 332.8k
فرم درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه , PDF 314.82k
برگه راهنما جهت گواهی عدم سوءپیشینه , PDF 1,956.14k
فرم درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه (به زبان انگلیسی) , PDF 214.95k


موارد دیگر

فهرستی از وکلای ایرانی , PDF 366.36k

برای سهولت کار در بخش کنسولی و ویزا سفارت درخواست دارد تا قبل از مراجعه به سفارت، مقدمات کار را دقیقا تهیه کنید. اطلاعات و برگه های اطلاعاتی در صفحه اینتر نتی را دقیقا مطالعه کنید، مدارک لازم را تهیه کنید و فرم ها و پرسشنامه ها را دقیق تکمیل کنید. این به نفع تمام مراجعه کننده ها بوده و سبب کوتاه تر شدن زمان انتظار شما می شود. سفارت این حق را دارد تا از مراجعه کننده ها با مدارک ناقص بخواهد تا زمکان دیگری با تمام مدارک مراجعه نمایند.

تمام اطلاعات در برگه های اطلاعاتی بر اساس معلوات سفارت در زمان تهیه آنها می باشد. تضمینی برای کامل بودن، صحت و یا تغییرات احتمالی وجود ندارد.

انواع فرم های درخواست و برگه های راهنما در یک نگاه

Karteikasten, (c) colourbox.com