قوانین گمرکی

عکس را بزرگ کنید لطفا توجه داشته باشید، که اطلاعات اعلام شده از سوی سفارت در زمینۀ مقررات گمرکی، بسیار خلاصه و محدود است. برای دستیابی به اطلاعات کامل در این زمینه، لطفا به وبسایت اداره گمرک آلمان مراجعه فرمایید.

اطلاعات گمرکی وزارت دارایی آلمان: www.zoll.de

جهت آشنایی با مقررات ورود و خروج گونه های حیوانی و گیاهی که در معرض خطر انقراض نسل قرار دارند، می توانید به وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست آلمان مراجعه کنید:  www.bfn.de

اطلاعات پیرامون امور کنسولی مربوط به اعلام وجه نقد هنگام سفر

Ausfuhrbescheinigung

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده هنگام صادرات

سفارت تنها در موارد استثنایی مشخص، برای اجناسی که در آلمان خریداری شده اند گواهی خروج صادر می کند. تنها هنگامی که در مرز، صدور گواهی خروج امکان پذیر نباشد، صدور گواهی از سوی نمایندگی خارجی ممکن است. اصولا باید گواهی خروج  - و / یا مدرک تحویل در گمرک خروجی اروپا اخذ گردد. کالاها باید بطور اثبات پذیر، در عرض سه ماه پس از خرید، به کشور ثالث خارج از اتحادیه اروپا انتقال یابد.  جهت درخواست صدور گواهی نزد سفارت، خریدار که باید ساکن کشور ثالثی خارج از اتحادیه اروپا   (به عنوان مثال در ایران) باشد، باید گذرنامه معتبر، گواهی خروج و نیز کالای خارج شده را ارایه نماید.  
اطلاعات بیشتر در خصوص گواهی های کنسولی را در لینک ذیل می یابید:

گواهی های کنسولی

River Kingfisher

ورود و سفر عبوری با حیوانات خانگی در منطقه اتحادیه اروپا

حیوانات خانگی (سگ، گربه و راسوی اهلی) مشمول مقررات سلامتی حیوانات در اتحادیه اروپا می شوند. این مقررات، در راستای حفاظت در برابر قاچاق حیوانات و اشاعه بیماری هاری است.  
برای پرندگان خانگی که طی سفرها یا د رجریان اسباب کشی به اتحادیه اروپا آورده می شوند نیز محدودیت هایی وجود دارد.
برای این که ورود و یا ورود مجدد، بدون مشکل انجام شود باید برای هر حیوان خانگی که از کشوری خارج از اتحادیه اروپا وارد می شود و یا به عبارتی اصالتا از کشورهای اتحادیه است و به آنجا وارد می شود، به نکاتی توجه شود.
شرایط جهت ورود حیوانات خارجی را می توانید در برگه های راهنمای ذیل دریافت نمایید.
در این راستا بر توجه به اطلاعات داده شده توسط وزارت تغذیه و کشاورزی تاکید می شود:
زبان آلمانی:
  http://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/HausUndZootiere_node.html;jsessionid=A30D74BEBAD7110763BAAA0A28F96DB7.2_cid385

زبان انگلیسی:
http://www.bmel.de/EN/Animals/PetsAndZooAnimals/_Texte/HeimtiereEinreiseregelung.html


قوانین گمرکی

Reichstag mit deutscher Fahne