همکاری اقتصادی

اقدامات کوچک کمک رسانی

دولت جمهوری فدرال آلمان در چارچوب امکانات صندوق اقدامات کوچک کمک رسانی در سال‌های ۲۰۰۸ ،۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ از تلاش‌سازمانهای غیر دولتی شناخته شده به میزان جمعاً ۶۰۰۰۰ یورو حمایت نموده و بدین ترتیب سهم خود را در بر آورده کردن اساسی ترین نیاز تهی‌دست‌ترین اقشار جوامع گوناگون در جهان ادا نموده است.

کار روزانه سازمان‌های غیر دولتی با اجرای پروژه هایی از این دست مورد حمایت قرار می‌گیرد. به طور مثال در زمینه: ٬ رسیدگی به مسایل روانی زن‌های مورد اذیت و آزار قرار گرفته٬ ، ٬ مشاوره و آشنا سازی با پیامد های استفاده از مواد مخدر٬ ، ٬آموزش کودکان تحت ستم٬ و٬ کمک رسانی و امداد به هنگام وقوع زلزله (Disaster Management ) بوده است. محل اجرای آن از جمله در شهرهای تهران، قم، کرمان و بم قرار بوده است.

مشارکت آلمان در امور مربوط به آب(German Water Partnership)

هدف از پروژه German Water Partnership این است که از یک طرف شانس موفقیت برای صنعت و تحقیقات آلمان در زمینه آب در عرصه رقابت بین‌المللی را تقویت کرده و از طرف دیگر سهم خود در حل مشکلات کشورهای در حال توسعه را ادا نماید. اطلاعات بیشتر در باره اهداف و تکالیف، اعضا و فعالیت‌های موجود German Water Partnership را می توانید در آدرس زیر پیدا نمایید:

http://www.germanwaterpartnership.de/