انجمن بین المللی مدیریت فرهنگی و سیاست فرهنگی 2016

برنامه  بورسیه انجمن بین المللی مدیریت فرهنگی و سیاست فرهنگی، شبکه ای بین المللی برای گسترش کیفی دو مقوله مدیریت و سیاست فرهنگی می باشد. عکس را بزرگ کنید
محتوای اصلی این برنامه در سال 2016 به مقوله تعامل بین فعالان هنری ساختار های مستقل و چالش ها و امکانات مرتبط  به آن می پردازد. این برنامه  برای 15 نفر شرایطی را مهیا می کند تا طی مدت دو روز در انجمنی حضور یابند که در آن مقوله های گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرند.