زیگمار پولکه «موسیقی بی نشان»: موسسه روابط خارجی (ifa) – نمایشگاه در موزه موسیقی ایران

Sigmar Polke "Musik ungeklärter Herkunft" عکس را بزرگ کنید (© ifa)

40 اثر نقاشی گواش از سال های 1996 با قطع  70  در100 سانتیمتر در مرکز نمایشگاه زیگمار پولکه با عنوان «موزیک بی نشان» قرار گرفته اند. نشریات، دیدی از اثری به دست می دهند که که در یک کارگاه هنری جدید، جایگاهی انفرادی را به خود اختصاص می دهد و از جمله مهم ترین آثار پس از جنگ است.

از آغازین سال های دهه 60 پولکه که به سال 1941 در اولس ایالت زاکسن بدنیا آمده، به ارتباط میان واقعیت عکس و واقعیت، هنر و زندگی روزمره  پرداخته است. در این راستا اغلب موضعی فاصله دار و طنزآلود با موضوع می گیرد که این روش، ورای برداشت محتوایی اثر، به فرم و ویژگی های مادی نقاشی، جلوه می بخشد.    

پولکه در آثار گواش این نمایشگاه، از ویژگی آبکی بودن گواش استفاده کرده و چکیدن و جاری کردن رنگ را به تصویر می کشد. رخدادگی کنترل شده و یا غیر قابل کنترل بودن پدیده های فیزیکی، برای پولکه نقش مهمی بازی می کنند. این هنرمند، بر روی مسیر رنگ جاری غیر قابل پیش بینی، به عنوان یک قطب مخالف، یک سیستم منظم، مستمر و بی اتقطاع قرا رمی دهد که علامت  مشخصه  آثار این هنرمند است.  افزون بر آن، برای آثار، عنوان هایی که بی مفهوم و بی ربط به نظر می آیند انتخاب می کند که آنچه به نمایش در آمده را به اندازه یک امضای شاعرانه فراتر می برند و برای جایگاه کلی هنری پولکه مثال زدنی هستند.