در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

آلمان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب گردید

بازگشت