در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

آلمان مبلغ یک ملیون یورو برای هزینه پروژه های UNHCR در ایران اهدا می‌نماید.

بازگشت