در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

آقای اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان پیرامون روز اجرای برجام: "موفقیت تاریخی دیپلماسی"

بازگشت