در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

وزیر امورخارجه جمهوری فدرال آلمان، اشتاین مایر در ایران: «هنوز پیرامون بسیاری مسائل باید صحبت کرد»

بازگشت