در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

«ایران – افق ها: شانس هایی برای آینده» - قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان، اشتاین لاین نیروی های جوان متخصص ایرانی را به حضور می پذیرد

بازگشت