در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

سفر وزیر اقتصاد جمهوری فدرال آلمان، آقای زیگمار گابریل، همراه هیات اقتصادی به ایران و افتتاح پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-آلمان

بازگشت