در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

سفیر آلمان، آقای میکائیل کلور-برشتولد از دانش آموزان افغانی در جنوب تهران بازدید کرد

بازگشت