در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

مسئول هماهنگی های منطقه‌ای آلمان در امور آوارگان و مهاجران به منظور چند دیدار و گفتگو به تهران آمد.

بازگشت