در صورت تمایل وب سایت یا صفحه ای از آن را به دوستان خود توصیه کنید!

سفیر آلمان، آقای میشائیل کلور برشتولد، از گنبد نوسازی شده در قلب بازار بزرگ تهران رونمایی کرد.

بازگشت